AQSIQ AQSIQ证书 AQSIQ代理

客户名录

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 环境保护部公告2010年第101号

发布日期:2011-01-01

中华人民共和国环境保护部
中华人民共和国海关总署  公告 

公告 2010年 第101号 
 
关于发布《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》(2011年)的公告

根据《化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定》(环管〔1994〕140号)、我国已批准加入的《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》附件三名单的调整、以及国家税则税目海关商品编号调整情况,现修订发布《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》(2011年)。凡进口或出口上述目录中有毒化学品的,应向环境保护部申请办理有毒化学品进口环境管理登记证和有毒化学品进(出)口环境管理放行通知单。

原环境保护部、海关总署2009年第76号公告与本公告不一致的,以本公告为准。

本公告自2011年1月1日起实施。

特此公告。

《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》(2011年)

 

《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》(2010年)

序号

化学品名称

别名

海关商品编号

计量单位

1

朱砂

(辰砂)

2617901000

千克

2

 

2804800000

千克

3

 

2805400000

千克

4

砷酸

 

2811199020

千克

5

偏砷酸

 

2811199020

千克

6

焦砷酸

 

2811199020

千克

7

三氧化二砷

亚砷(酸)酐,砒霜,白砒,氧化亚砷,三氧化砷

2811290010

千克

8

五氧化二砷

砷(酸)酐

2811290010

千克

9

三氟化砷

氟化亚砷

2812900020

千克

10

三溴化砷

溴化亚砷

2812900020

千克

11

三碘化砷

碘化亚砷

2812900020

千克

12

二硫化碳

 

2813100000

千克

13

一氧化铅

铅黄,黄丹

2824100000

千克

14

四氧化()

红丹、铅丹、铅橙

2824901000

千克

15

氟化铅

 

2826199030

千克

16

四氟化铅

 

2826199030

千克

17

氟化镉

 

2826199030

千克

18

氟硼酸铅

 

2826909030

千克

19

氟硼酸镉

 

2826909030

千克

20

氰化钠

山奈

2837111000

千克

21

氰化钾

 

2837191000

千克

22

氰化锌

 

2837199011

千克

23

氰化亚铜

 

2837199011

千克

24

氰化铜

氰化高铜

2837199011

千克

25

氰化镍

氰化亚镍

2837199012

千克

26

氰化钙

 

2837199012

千克

27

氰化钡

 

2837199013

千克

28

氰化镉

 

2837199013

千克

29

氰化铅

 

2837199013

千克

30

氰化钴

氰化钴(II),氰化钴(III)

2837199014

千克

31

氰化镍钾

氰化钾镍,镍氰化钾

2837200011

千克

32

氰化钠铜锌

铜盐

2837200011

千克

33

氰化亚铜()

紫铜盐,紫铜矾,氰化铜钠

2837200012

千克

34

氰化亚铜()

氰化亚铜钾,亚铜氰化钾

2837200012

千克

35

硅酸铅

 

2839900010

千克

36

亚砷酸钠

偏亚砷酸钠

2842909013

千克

37

亚砷酸钾

 

2842909013

千克

38

亚砷酸钙

 

2842909013

千克

39

亚砷酸锶

 

2842909014

千克

40

亚砷酸钡

 

2842909014

千克

41

亚砷酸铁

 

2842909014

千克

42

亚砷酸铜

亚砷酸氢铜

2842909015

千克

43

亚砷酸锌

 

2842909015

千克

44

亚砷酸铅

 

2842909015

千克

45

亚砷酸锑

 

2842909016

千克

46

砷酸铵

 

2842909016

千克

47

砷酸氢二铵

 

2842909016

千克

48

砷酸钠

砷酸三钠

2842909017

千克

49

砷酸氢二钠

 

2842909017

千克

50

砷酸二氢钠

 

2842909017

千克

51

砷酸钾

 

2842909018

千克

52

砷酸二氢钾

 

2842909018

千克

53

砷酸镁

 

2842909018

千克

54

砷酸钙

砷酸三钙

2842909019

千克

55

砷酸钡

 

2842909019

千克

56

砷酸铁

 

2842909019

千克

57

砷酸亚铁

 

2842909021

千克

58

砷酸铜

 

2842909021

千克

59

砷酸锌

 

2842909021

千克

60

砷酸铅

 

2842909022

千克

61

砷酸锑

 

2842909022

千克

62

偏砷酸钠

 

2842909022

千克

63

硒化铅

 

2842909023

千克

64

硒化镉

 

2842909023

千克

65

碲化镉

 

2842902000

千克

66

氰化银

 

2843290010

千克

67

氰化银钾

银氰化钾

2843290010

千克

68

亚砷酸银

 

2843290010

千克

69

砷酸银

 

2843290010

千克

70

氰化金

 

2843300010

千克

71

氰化亚金(I)钾

包括氰化亚金(I)钾(含金68.3%

2843300010

千克

72

氰化亚金(III)钾

包括氰化亚金(III)钾(含金57%

2843300010

千克

73

氰化金钾

包括氰化金钾(含金40%)

2843300010

千克

74

氰化铈

 

2846109010

千克

75

砷化氢

砷烷,砷化三氢,

2850000010

千克

76

汞的无机或有机化合物,汞齐除外

 

2852000000

千克

77

氰气

2853009021

千克

78

氰化碘

碘化氰

2853009021

千克

79

氰化溴

溴化氰

2853009021

千克

80

铅汞齐

 

2853009021

千克

81

砷化锌

 

2853009022

千克

82

砷化镓

 

2853009022

千克

83

二氯甲烷

纯度在99%及以上的二氯甲烷

2903120001

千克

84

二氯甲烷

其他二氯甲烷

2903120090

千克

85

三氯甲烷

氯仿

2903130000

千克

86

1,2-二氯乙烷(ISO)

 

2903150000

千克

87

三氯乙烯

 

2903220000

千克

88

四氯乙烯

 

2903230000

千克

89

1,1-二氯乙烯

 

2903299010

千克

90

1,2,3,4,5,6-六氯环已烷{六六六(ISO)}

六六六混合异构体

2903510090

千克

91

多氯三联苯(PCT)

 

2903699030

千克

92

4-硝基联苯

 

2904209020

千克

93

五氯苯酚

五氯酚

2908110000

千克

94

4-硝基苯酚

对硝基苯酚

2908991010

千克

95

环氧乙烷

 

2910100000

千克

96

乙醛

 

2912120000

千克

97

丙烯醛

 

2912190030

千克

98

乙酸铅

醋酸铅

2915299023

千克

99

对硫磷(ISO)

 

2920110000

千克

100

甲基对硫磷(ISO)

 

2920110000

千克

101

三乙基砷酸酯

 

2920909020

千克

102

苯胺

 

2921411000

千克

103

2-萘胺

 

2921450010

千克

104

4-氨基联苯

 

2921499020

千克

105

2,4-二氨基甲苯

 

2921519020

千克

               

 

 

 

 

 

序号

化学品名称

别名

海关商品编号

计量单位

106

4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯基甲烷

 

2921590031

千克

107

3,3’-二氯联苯胺

 

2921590032

千克

108

4,4’-二氨基二苯基甲烷

 

2921590033

千克

109

久效磷(ISO

 

2924120090

千克

110

磷胺(ISO

 

2924120090

千克

111

丙烯酰胺

 

2924199040

千克

112

丙烯腈

2-丙烯腈、乙烯基氰

2926100000

千克

113

甲胺磷(ISO)

 

2930500010

千克

114

内吸磷

 

2930909028

千克

115

四甲基铅

 

2931000021

千克

116

四乙基铅

 

2931000021

千克

117

4-二甲氨基偶氮苯-4’-胂酸锆试剂

 

2931000022

千克

118

二甲胂酸

卡可基酸

2931000022

千克

119

二甲基胂酸钠

 

2931000022

千克

120

4-氨基苯胂酸钠

对氨基苯胂酸钠

2931000023

千克

121

二氯化苯胂

二氯苯胂,苯胂化二氯

2931000023

千克

122

蒽醌-1-胂酸

 

2931000024

千克

123

三环锡

普特丹

2931000024

千克

124

月桂酸三丁基锡

 

2931000024

千克

125

醋酸三丁基锡

 

2931000024

千克

126

硫酸三乙基锡

 

2931000025

千克

127

二丁基氧化锡

氧化二丁基锡

2931000025

千克

128

乙酸三乙基锡

三乙基乙酸锡

2931000025

千克

129

四乙基锡

四乙锡

2931000026

千克

130

乙酸三甲基锡

醋酸三甲基锡

2931000026

千克

131

毒菌锡

三苯基羟基锡(含量>20%)

2931000027

千克

132

乙酰亚砷酸铜

祖母绿,翡翠绿,醋酸亚砷酸铜

2931000028

千克

133

二苯()胺氯胂

吩吡嗪化氯,亚当氏气

2931000028

千克

134

3-硝基-4-羟基苯胂酸

4-羟基-3-硝基苯胂酸

2931000029

千克

135

三丁基氧化锡*

三丁基氟化锡*

三丁基氯化锡*

 

2931000033

千克

136

三丁基锡甲基丙烯酸*三丁基锡苯甲酸*

三丁基锡亚油酸*

三丁基锡环烷酸*

 

2931000034

千克

137

乙基二氯胂

二氯化乙基胂

2931000035

千克

138

二苯()氯胂

氯化二苯胂

2931000035

千克

139

()胂酸

 

2931000036

千克

140

()胂酸

 

2931000036

千克

141

二碘化苯胂

苯基二碘胂

2931000036

千克

142

苯胂酸

 

2931000037

千克

143

2-硝基苯胂酸

邻硝基苯胂酸

2931000037

千克

144

3-硝基苯胂酸

间硝基苯胂酸

2931000037

千克

145

4-硝基苯胂酸

对硝基苯胂酸

2931000038

千克

146

2-氨基苯胂酸

邻氨基苯胂酸

2931000038

千克

147

3-氨基苯胂酸

间氨基苯胂酸

2931000039

千克

148

4-氨基苯胂酸

对氨基苯胂酸

2931000039

千克

149

1,4-二噁烷

 

2932999070

千克

150

零售包装含多种38章子目注释一所列物质的货品

 

3808501090

千克

151

非零售包装含多种38章子目注释一所列物质的货品

 

3808509090

千克

152

以铅化合物为基本成分的抗震剂

 

3811110000

千克

153

含多氯联苯(PCBs)、多氯三联苯(PCTs)或多溴联苯(PBBs)的混合物

 

3824820000

千克

154

氰化物的混合物

 

3824909930

千克

               

注:带*的为2010年新增的有毒化学品

 首页   |   关于我们   |   代理项目   |   政策公告   |   AQSIQ   |   法律法规   |   诚聘英才   |   联系我们   |   Other Languages

北京通瑞联科技有限公司 地址: 中国北京市昌平区天通苑52号 邮编(P.C):100013 法律顾问:张海律师  版权所有 复制必究 ICP备案号: 京ICP备11037883号   网站地图 Sitemap 
Tel: 86-10-64284605  86-10-84366465  Fax:86-10-84366465  移动电话: 13466338375  Msn: aqsiqccc@hotmail.com QQ: 1768380510  E-mail: bj500@126.com  Skype: aqsiqccc
导航:Aqsiq,Aqsiq申请,Aqsiq认证,Aqsiq证书,Aqsiq资格证书,Aqsiq注册申请,Aqsiq增项,Aqsiq代理,Aqsiq续证,Aqsiq期满延续,进口废料注册,Aqsiq License,Aqsiq Scrap China
标签关键字:境外废料证书,废料国内收货人证书,Aqsiq申办,CCC,进口许可证,进口棉花注册,Aqsiq办理,进口废料注册, 境外Aqsiq,进口废料,CCC认证, 进口化妆品,进口饲料,Waste Aqsiq